Loading...

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

RESEARCH AND INNOVATION SECTOR

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
ทางการแพทย์

งานสนับสนุนและบริหารวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)

-
สนับสนุนการทำวิจัย โดยใช้หลักจริยธรรม ตามมาตรฐานสากล
-
พิทักษ์ สิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครโครงการวิจัย

ศูนย์วิจัย
การแพทย์ปริวรรต

เป็นหน่วยงานซึ่งส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยโอกาสในการทำวิจัยให้กับนักวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยโดยเชื่อมโยงงานวิจัยบูรณาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิก และชีวสารสนเทศทางการแพทย์สู่การใช้งานจริงอย่างครบวงจร (Translational Medicine)

ศูนย์วิจัยคลินิก
Clinical Research Center

ศูนย์วิจัยคลินิกเพื่อผู้รับบริการที่เป็นเลิศระดับสากล

ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
และนวัตกรรมดิจิทัล

เป็นฝ่ายสนับสนุนการนำข้อมูลมาใช้เพื่อขับเคลื่อนคณะแพทยศาสตร์และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชาติ