หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Unit (HREU)

โครงสร้างหน่วยงาน

อ่านแล้ว 2500 ครั้ง , โพสเมื่อ 2021-02-04 04:49:27

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Unit (HREU)
Office of Human Research Ethics Committee (HREC)

ศ.ดร.พญ. ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล

Prof. Tippawan Liabsuetrakul, M.D., Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิจัย (Vice Dean for Research Affairs)
E-mail: ltippawa@yahoo.com

รศ.ดร.นพ. บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช

Assoc.Prof. Boonsin Tangtrakulwanich, M.D., Ph.D.
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
E-mail: boonsin.b@psu.ac.th

รศ.ดร.พญ. อัจฉรีย์ อินทุโสมา

Assoc.Prof. Utcharee Intusoma, M.D., Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
E-mail: utchareei@yahoo.com

ดร.นพ. วิศรุต ศรีสินธร

Wisarut Srusintorn M.D., Ph.D.
เลขานุการ ฯ
E-mail: wissri@gmail.com

ดร.พญ. ภาสุรี แสงศุภวานิช

Pasuree Sangsupawanich M.D., Ph.D.
เลขานุการ ฯ
E-mail: pasurees@gmail.com

ผศ.ดร. ณภัควรรต บัวทอง

Asst.Prof. Napakkawat Buathong Ph.D.
เลขานุการ ฯ
E-mail: napakkawatb@gmail.com

ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์

Dr. Anothai Pocathikorn
เลขานุการประจำสำนักงาน ฯ
E-mail: pocathikornanothai@gmail.com

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Unit (HREU)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149
Email medpsu.ec@gmail.com