สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Committee (HREC)

เรื่องน่ารู้สำหรับนักวิจัยและกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

อ่านแล้ว 106 ครั้ง , โพสเมื่อ 2022-06-06 10:37:08

เรื่องน่ารู้สำหรับนักวิจัยและกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

อ่านแล้ว 106 ครั้ง , โพสเมื่อ 2022-06-06 10:37:08

1. หลักเกณฑ์สากลทางจริยธรรมและเอกสารความรู้ที่สำคัญ

 1. กฎนูเรมเบิร์ก Nuremberg Code (1947) สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ผู้แปล นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ตีพิมพ์ สิงหาคม 2552  download >> กฎนูเรมเบริก 1947
   
 2. NIH: The Nuremburg Code Link: http://history.nih.gov/display/history/Nuremburg+Code   
   
 3. ปฏิญญาเฮลซิงกิ 2008 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ผู้แปล นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ตีพิมพ์ มิถุนายน 2553 download >>ปฏิญญาเฮลซิงกิ 2008
   
 4. Declaration Of Helsinki (2013) Link: https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
   
 5. รายงานเบลมองต์ สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ผู้แปล นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน. ดร.ทิพิชา โปษยานนท์ ตีพิมพ์ มิถุนายน 2551 download >>รายงานเบลมองค์
   
 6. แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา (CIOMS Guidelines) สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ผู้แปล นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน. ดร.ทิพิชา โปษยานนท์ ตีพิมพ์ สิงหาคม 2552 download >> CIOMS (ภาคแปลไทย) 
   
 7. International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans (CIOMS 2016) download >>CIOMS 2016 
   
 8. The final rule to revise the Common Rule (2017) download >> Common Rule (2017)
   
 9. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย 2550 >> แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย 2550
   
 10. Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP) ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดทำในปี กรกฎาคม 2543 download >>ICH GCP thai version
   
 11. Good Clinical Practice Guideline (ICH GCP) E6(R2) >>ICH GCP E6(R2)
   
 12. WHO GCP (2005) >> WHO GCP (2005)
   
 13. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants (WHO 2011) download >> Standards and Operational Guidance for Ethics Review WHO 2011
   
 14. แนวทางการปฏิบัติรายงานเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์จากFERCIT >>แนวทางการปฏิบัติรายงานเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ 
   
 15. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน วช. >>แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน 
   
 16. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ >>จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
   
 17. จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรุงปรุง 2560 โดย รศ.ดร.นิมิตร มรกต >>จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
   
 18. แนวทางการพิจารณาเกณฑ์ Minimal risk ของ British Columbia Ethics Harmonization Initiative: Determining if a study is minimal risk-Common criteria guideline >> Determining if a study is minimal risk-Common criteria guideline
   
 19. Casebook of Ethical 2016: SIDCER >>Casebook of Ethical 2016 
   
 20. Casebook of Ethical 2018: SIDCER >>PerspectiveOnEthicalReviewIISIDCER2018
   
 21. คําประกาศสิทธิของผู้ป่วย (Patient right) กรรมการการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2558 download >>คําประกาศสิทธิของผู้ป่วย
   
 22. พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ >> พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   
 23. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 >>พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
   
 24. ประกาศแพทยสภาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2558 >>ประกาศแพทยสภาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   
 25. ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ 2556 >>ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์
   

2. คำแนะนำการเขียนเอกสารสำหรับนักวิจัย

 1. เอกสารข้อมูลสำหรับอาสาสมัคร (Participant's Information Sheet) และ หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form)
  โดย ผศ.ดร.นพ.ณัฐ  คูณรังษีสมบูรณ์ และ รศ.ดร.นิมิตร มรกต
   
 2. การเขียน Informed Consent for Genomics Research
  โดย ศ.พญ.ดวงฤดี  วัฒนศิริชัยกุล
   
 3. การเขียน Data agreement สำหรับโครงการแบบ Multi-center Study
   
 4. เอกสารชี้แจงอาสาสมัครและการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ
   
 5. Local issue สำหรับโครงการวิจัยจีโนมิกส์  (ฉบับ Update วันที่ 27 ตุลาคม 2564)
   
 6. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย์ (ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปี 2564)

       3. เอกสารการอบรม - การบรรยายพิเศษด้านจริยธรรมการวิจัย

 1. เอกสาร Human Subject Protection Course 2018
   
 2. เอกสารการอบรม Human Subject Protection Course 2019

   

     4. การลงทะเบียนงานวิจัย RCT ในฐานข้อมูล Clinical trial

 1. https://www.who.int/ictrp/trial_reg/en
   
 2. http://www.icmje.org/about-icmje/

ยื่นโครงการผ่านระบบออนไลน์


Schedule

ตารางประชุมEC ปี 2565


ผลการพิจารณา
โครงร่างการวิจัย
(Full board)

ดูทั้งหมด

Download

แบบฟอร์ม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Office of Human Research Ethics Committee (HREC)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149
Email medpsu.ec@gmail.com